Po zalogowaniu się uzyskasz dostęp do przydatnych informacji dotyczących
twojej wspólnoty mieszkaniowej, między innymi do stanu rachunków,
wykazu opłat, rozliczeń mediów, tablicy ogłoszeń, zgłaszania i śledzenia
stanu realizacji zgłoszonych usterek.


SZANOWNI PAŃSTWO Uprzejmie informujemy, iż z dniem 25 maja 2018 roku na terenie Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane jako ?RODO? lub ?Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych?). W związku z powyższym poniżej przedstawimy informację o przetwarzaniu Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z tymi zasadami. W razie wątpliwości prosimy o kontakt. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Zarządzania Nieruchomościami ARKA Sp. z o.o. Ul. Korfantego 23/1 41-902 Bytom, tel. 787-002-009, e-mail: a.marciniak@cznarka.pl Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko w niezbędnym zakresie, w szczególności w celu: 1. wykonywania łączącej strony umowy o świadczenie usług 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze 3. archiwalnym będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji w razie prawnej potrzeby wykazania faktów 4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu 5. przekazywania informacji m.in. o zmianie adresu lud siedziby na wskazany adres w oparciu o udzieloną zgodę Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom z którymi Administrator współpracuje. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania łączącej nas umowy o świadczenie usług oraz wypełniania ciążącego na nas obowiązku prawnego przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres: a) w którym mogą ujawnić się ewentualne roszczenia związane z umową, b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. wynikającego z przepisów podatkowych). Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zapisami RODO przysługuje Państwu prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii; - sprostowania (poprawiania) swoich danych; - żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych; - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych jeśli są one przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora lub w celu marketingu bezpośredniego; - przenoszenia danych; - wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody. Jednak cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem. - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO. Wspomniane wyżej prawa można realizować poprzez kontakt z Administratorem danych. Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o przetwarzane dane osobowe. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
- Login
- Haslo
- Potwierdz haslo