Podstawową działalnością Centrum Zarządzania Nieruchomościami "Arka" Sp. zo.o. 
jest prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług administrowania i zarządzania
zasobami mieszkaniowymi oraz lokalami użytkowymi.
    Do obsługi administrowanych zasobów mieszkaniowych wykorzystujemy nowoczesne
rozwiązania organizacyjne, które opracowaliśmy w drodze doświadczeń praktycznych.
Nasi zarządcy posiadają długoletnią praktykę zawodową wynikająca z obsługi
nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych z terenu Zabrza, Rudy Śląskiej i Bytomia.
 Do każdej Wspólnoty podchodzimy indywidualnie, oferując stawki zaczynające się
od 0,85 zł za m2.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


TELEFON KONTAKTOWY 507-746-781, 787-00-16-16


SZANOWNI PAŃSTWO Uprzejmie informujemy, iż z dniem 25 maja 2018 roku na terenie Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane jako ?RODO? lub ?Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych?). W związku z powyższym poniżej przedstawimy informację o przetwarzaniu Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z tymi zasadami. W razie wątpliwości prosimy o kontakt.
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Centrum Zarządzania Nieruchomościami ARKA Sp. z o.o. Ul. Jodłowa 1a 41-902 Bytom, tel. 787-002-009, e-mail: a.marciniak@cznarka.pl
Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko w niezbędnym zakresie, w szczególności w celu:
1. wykonywania łączącej strony umowy o świadczenie usług
2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
3. archiwalnym będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji w razie prawnej potrzeby wykazania faktów
4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu
5. przekazywania informacji m.in. o zmianie adresu lud siedziby na wskazany adres w oparciu o udzieloną zgodę
Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom z którymi Administrator współpracuje. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania łączącej nas umowy o świadczenie usług oraz wypełniania ciążącego na nas obowiązku prawnego przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres:
a) w którym mogą ujawnić się ewentualne roszczenia związane z umową,
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. wynikającego z przepisów podatkowych).
Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zapisami RODO przysługuje Państwu prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych jeśli są one przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora lub w celu marketingu bezpośredniego;
- przenoszenia danych;
- wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody. Jednak cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
Wspomniane wyżej prawa można realizować poprzez kontakt z Administratorem danych.
Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o przetwarzane dane osobowe.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.